Saturday, December 18, 2010

DAAR IS ‘N GROOT OPSPRAAKWEKKENDE HOFSAAK AAN DIE KOM! - (DEEL 3)


DIE GENEALOGIE VAN JESUS CHRISTUS

Die Almagtige God, ons Hemelse Vader, het meer as 2500 jaar gelede, deur die profeet Sagaria, die wêreld vertel van die wederkoms van Jesus Christus, en dit was gedoen meer as 500 jaar VOORDAT Jesus gebore was! Die wyse woorde van God in Sagaria 12:10-14 is tot vandag toe bewaar in geskrewe vorm, juis sodat ONS, die huidige bewoners van die aarde, vandag moet glo in die wederkoms van Jesus Christus, die ware Messias, en nie die valse Messias wat almal gaan bedrieg nie!

Die profesie in Sagaria, in die Ou Testament, beskryf die stand van sake op aarde net voor en na die wederkoms van Jesus Christus, maar gaan een stap verder en lê in plek ‘n metode waardeur toekomstige generasies, wat nog moet kom, verseker sal weet dat Jesus die Ware Messias is.

Die betrokke verse lees soos volg:

SAGARIA 12:10 Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal Ek uitgiet die Gees van genade en smekinge; en hulle sal opsien na My vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor Hom rouklaag soos 'n mens rouklaag oor 'n enigste seun en bitterlik oor Hom ween soos 'n mens bitterlik ween oor 'n eersgebore kind.
SAGARIA 12:11 In dié dag sal die rouklag groot wees in Jerusalem, soos die rouklag van Hadad-Rimmon in die laagte van Megiddo.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Die volgende verse in Sagaria word apart gepubliseer met vier name in vet gekleurde letters vir redes wat hieronder verduidelik sal word:

SAGARIA 12:12 En die land sal rouklaag by geslagte, elke geslag afsonderlik; die geslag van die huis van Dawid afsonderlik, en hulle vroue afsonderlik; die geslag van die huis van Natan afsonderlik, en hulle vroue afsonderlik;
SAGARIA 12:13 die geslag van die huis van Levi afsonderlik, en hulle vroue afsonderlik; die geslag van Símeï afsonderlik, en hulle vroue afsonderlik.
SAGARIA 12:14 Al die ander geslagte--elke geslag afsonderlik, en hulle vroue afsonderlik.

Hou in gedagte dat die profeet Sagaria deur God self aangestel was om hierdie boodskap te bewaar, meer as 500 jaar VOOR Jesus se geboorte, maar in die Bybelverse hierbo word vier geslagte se name uitdruklik uitgespel. Waarom sal God vir ons sê dat alle geslagte op aarde sal rou met die wederkoms van Jesus, maar dan spesifiek die volgende vier geslagte se name noem, naamlik: Dawid, Natan, Levi, en Símeï ?

Hier is die antwoord:
Die vier name wat genoem word is die stamboom van Jesus Christus, en word selfs in die korrekte kronologiese volgorde verskaf, volgens hulle geboorte!

Met ander woorde, God het vir ons die name van Jesus se voorouers gegee, d.w.s. sy voorouers aan Sy moeder se kant – nie Sy vader nie (aangesien God self Jesus se Vader was). Slegs God, en niemand anders, kon hierdie tipe inligting verskaf meer as 500 jaar voor Jesus se geboorte!

Die familiestamboom van Jesus se moeder, Maria, word uiteengesit in die Nuwe Testament boek van Lukas 3:21-38. Die genealogie van Jesus begin in vers 23: “En Hy, Jesus, was omtrent dertig jaar oud toe Hy begin leer het; en Hy was, soos hulle gemeen het, die seun van Josef, die seun van Eli,…”. Hoe is dit dan moontlik dat Jesus die Seun van Josef was as God dan Jesus se Vader was?

Die antwoord is baie eenvoudig: Eerstens, let op die woorde “en Hy was, soos hulle gemeen het,...”.

Tweedens, Eli was Maria se vader gewees, en die rede waarom Josef “die seun van Eli” genoem word is omdat in die ou dae as ‘n man geen seuns gehad het om die familienaam voort te dra nie, d.w.s. wanneer die man tot sterwe kom, dan het sy oudste dogter se man sy skoonseun geword. Die skoonseun sou dus die erfenis ontvang.

Ek het hieronder die genealogie van Jesus uit die boek van Lukas aangehaal, en die vier stamouers van Jesus, soos hierbo vermeld in Sagaria, weereens in vet gekleurde druk uitgebeeld:

DIE GENEALOGIE VAN JESUS CHRISTUS
Geneem uit die Evangelie volgens Lukas 3:23-38

23 En Hy, Jesus, was omtrent dertig jaar oud toe Hy begin leer het; en Hy was, soos hulle gemeen het, die seun van Josef, die seun van Eli, 24 die seun van Mattat, die seun van Levi, die seun van Melgi, die seun van Janna, die seun van Josef, 25 die seun van Mattatías, die seun van Amos, die seun van Nahum, die seun van Esli, die seun van Nággai, 26 die seun van Maät, die seun van Mattatías, die seun van Sémeï, die seun van Josef, die seun van Juda, 27 die seun van Jóhanan, die seun van Resa, die seun van Serubbábel, die seun van Seáltiël, die seun van Neríja, 28 die seun van Melgi, die seun van Addi, die seun van Kosam, die seun van Elmódam, die seun van Er, 29 die seun van Joses, die seun van Eliëser, die seun van Jorim, die seun van Mattat, die seun van Levi, 30 die seun van Símeon, die seun van Juda, die seun van Josef, die seun van Jonan, die seun van Éljakim, 31 die seun van Meléas, die seun van Mainan, die seun van Máttata, die seun van Natan, die seun van Dawid, 32 die seun van Isai, die seun van Obed, die seun van Boas, die seun van Salmon, die seun van Nagson, 33 die seun van Ammínadab, die seun van Ram, die seun van Hesron, die seun van Peres, die seun van Juda, 34 die seun van Jakob, die seun van Isak, die seun van Abraham, die seun van Tera, die seun van Nahor, 35 die seun van Serug, die seun van Rehu, die seun van Peleg, die seun van Heber, die seun van Sela, 36 die seun van Kainan, die seun van Arpágsad, die seun van Sem, die seun van Noag, die seun van Lameg, 37 die seun van Metúsala, die seun van Henog, die seun van Jered, die seun van Mehaláleël, die seun van Kenan, 38 die seun van Enos, die seun van Set, die seun van Adam, die seun van God. -- (Lukas 3:23-38)

Word vervolg in Deel 4

Aanhalings uit die Bybel in hierdie artikel was geneem uit die aanlyn Afrikaanse Bybel wat besigtig kan word op die volgende webtuiste: www.biblebeliever.co.za - (Direkte Skakel) Neem asseblief kennis dat alle Bybel-aanhalings ook noukeurig met die betroubare King James Bybel van 1611 vergelyk was.

No comments:

Most viewed posts:

tia4christ.blogspot.com