Saturday, December 18, 2010

DAAR IS ‘N GROOT OPSPRAAKWEKKENDE HOFSAAK AAN DIE KOM! - (DEEL 2)


GEBEURE VOOR DIE GROOT HOFSAAK

Die Bybel waarsku ons herhaaldelik dat Satan, die Antichris, die hele mensdom gaan mislei en bedrieg, maar dit staan ook geskrywe dat sekere persone gaan weier om ‘n knie te buig voor die Antichris, aangesien God hulle oë en ore oopgemaak het vir die waarheid. Daarom gaan hulle besef dat hy ‘n bedrieër, ‘n leuenaar, en ook moordenaar is.

Die res van die mensdom gaan so gebreinspoel wees dat hulle die persoon as ‘n god gaan aanbid. In hulle oë sal daar geen fout in die persoon wees nie, - inteendeel, hulle gaan hom as hul verlosser en die ware Jesus Christus aansien.

Alle persone wat teen hierdie algemene siening getuig of enige gedrag toon wat teenstrydig is met die norm van daardie tyd, sal as gevaarlike aktiviste (vyande van die staat) bestempel word. Vir die wat gebreinspoel is gaan dit voel asof die sogenaamde ‘aktiviste en terroriste’ hul vrede op aarde bedreig. Dat mense mekaar gaan doodmaak en dat daar baie bloed gaan loop as gevolg van die tweedrag tussen hulle, is alreeds ‘n uitgemaakte saak. Daar is talle verse in die Bybel wat hierdie vreeslike verdrukking nogal grafies uitbeeld.

Die feit bly staan, - die valse Jesus Christus gaan voor die ware Jesus Christus sy verskyning maak, en dit gaan beslis die grootste oëverblindery in die geskiedenis van die wêreld wees!

WAAROM GAAN DIT ‘N OËVERBLINDERY WEES?

Onthou, die Antichris sal wil voorgee dat hy vrede op aarde wil bevorder. Hy sal dus nie oorlog en doodslag wil goedkeur nie. Sy optrede sal dus altyd mensliewend en filantropies voorkom. Alhoewel die mensdom van die toekoms nie God se uitverkorenes sal herken as sulks nie, sal die Antichris voorstel dat hulle regverdig verhoor moet word, en dat hulle ‘n kans gegun moet word om hulle kant van die saak te stel. Die hele besigheid gaan natuurlik ‘n groot klug wees, want agter die skerms gaan daar nare dinge gebeur.

En hoe gaan die uitverkorenes van God vervolg en gearresteer word? Hulle gaan beslis nie hulself oorhandig aan Satan se geregsdienaars nie! Die antwoord staan uitdruklik in die Bybel, in Jesus se eie woorde:

“Maar julle sal oorgelewer word ook deur ouers en broers en bloedverwante en vriende, en hulle sal van julle doodmaak (LET WEL: nie almal nie maar ‘van’ hulle). En julle sal gehaat wees deur almal ter wille van my Naam.” (Jesus Christus - Lukas 21:15-17)

".... Ja, daar kom 'n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. En dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie en My ook nie. (Jesus Christus - Johannes 16:2-3)

Sodra lede van God se uitverkorenes gearresteer is en aangehou word as verhoorafwagtende gevangenisse, sal elke moontlike tegniek en metode, insluitende die media van die dag, wat al lankal onder Satan se volle beheer en eienaarskap is, ingespan word om sake moeilik te maak vir die uitverkorenes. Ek kan my al klaar voorstel hoe die opspraakwekkende en skandalige nuushooftrekke van daardie tyd, die uitverkorenes se name en karakters gaan beswadder, nog voordat hulle in die hof verskyn het om te pleit.

Alhoewel die prentjie maar duister lyk vir God se uitverkorenes, is daar ook goeie nuus, want Jesus het uitdruklik gesê dat hulle nie eers hoef te bekommer oor wat hulle moet sê tydens hulle verdediging nie:

“Neem julle dan in jul harte voor om nie vooraf oor julle verdediging te dink nie. Want Ek sal aan julle woorde en wysheid gee wat al julle teëstanders nie sal kan teëspreek of weerstaan nie." (Lukas 21:14-15)

Die "teëstanders” is uit die aard van die saak, die staatsaanklaers, advokate, regters, ensovoorts… en natuurlik ook Satan homself.

Wat die presiese bewoording van die oortredings gaan wees, en wat presies in die klagstate van daardie tyd gaan verskyn, kan ek ongelukkig nie nou voorspel nie. As ek my skrale kennis en verbeelding mag gebruik sal ek dit waag om te sê dat die bewoording in die klagstate heelwaarskynlik soos volg, of iets soortgelyks, sal lees:

KLAGSTAAT
-------------------------------------------------------------------------------------------
“Die beskuldigdes staan tereg op aanklagte dat hulle versuim om Jesus Christus, ook bekend as ?_____? te aanvaar as Die Messias.”
-------------------------------------------------------------------------------------------

So terloops, - die lang en opspraakwekkende hofsaak gaan in Jerusalem plaasvind in die laaste drie en ‘n half jaar net voor Jesus Christus se wederkoms.

DIE TWEE GETUIES VAN OPENBARING HOOFSTUK 11

Die twee getuies van Openbaring hoofstuk 11 gaan deur God self gestuur word om die uitverkorenes by te staan tydens die opspraakwekkende hofsaak. Die twee getuies, wie terloops, volgens Openbaring 11 vers 3, met sakke bekleed gaan wees, gaan ook toegerus wees met uitsonderlike magte, aangesien die Antichris ook buitengewone magte gaan besit, - een van die redes waarom Satan so maklik miljoene mense in die eindtyd gaan bedrieg en mislei.

Die goeie nuus is dat terwyl die groot hofsaak aan die gang is, en terwyl God se uitverkorenes, asook die twee spesiale getuies, hul getuienis aflê, gaan baie mense se oë skielik oopgemaak word.

Die hofsaak se verrigtinge gaan sonder twyfel oor die hele wêreld uitgesaai word, en ook in al die verskillende tale van die wêreld, presies soos groot internasionale sport vandag oor die hele wêreld uitgesaai word! Baie mense gaan ook begin besef dat die valse Christus (Antichris) maar slegs ‘n nabootsing is van die ware Christus, en gaan dan in opstand kom en botweg weier om hom verder te aanbid as die ware Messias. Later, wanneer daar nog ‘n verdere opspraakwekkende gebeurtenis plaasvind, gaan daar nog meer mense tot bekering kom.

Die volle getal mense wat op die wyse ‘gered’ gaan word staan bekend in die Bybel as die 144,000 (Die Verseëldes van Israel) soos gelys in Openbaring 7:1-10.

Volgens Openbaring 11 gaan die twee getuies wat God stuur die volgende magte besit:

“Hulle het mag om die hemel te sluit, sodat daar in die dae van hulle profesie geen reën val nie; en hulle het mag oor die waters, om dit in bloed te verander en om die aarde te tref met allerhande plae so dikwels as hulle wil.” (Openbaring 11:6)

‘N SKOKKENDE INSIDENT VIND PLAAS

Maar dan gebeur daar skielik en onverwags ‘n skokkende insident wat die hele wêreld ruk:

“En wanneer hulle hul getuienis voleindig het, sal die dier (Antichris) wat uit die afgrond opkom, teen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak; en hulle lyke sal lê op die straat van die groot stad wat geestelik genoem word Sodom en Egipte, waar ook onse Here gekruisig is. "(Openbaring 11:7-8)

Die woorde wat volg in Openbaring verse 9 tot 10 beskryf die chaos, die ongelooflike haat, en die morele verval van die mensdom in die eindtyd:

“Mense uit die volke en stamme en tale en nasies sal hulle lyke drie en 'n halwe dag lank sien (in alle waarskynlikheid op groot skerm DSTV kanale, selfone, rekenaars ens…) en nie toelaat dat hulle lyke in die graf gelê word nie. Die bewoners van die aarde sal bly en verheug wees oor hulle EN SAL VIR MEKAAR GESKENKE STUUR, omdat dié twee profete die bewoners van die aarde gepynig het." (Openbaring 11:9)

Met ander woorde, die mense wat nog steeds nie tot bekering gekom het nie, heelwaarskynlik as gevolg van ‘n gebrek aan kennis en wysheid en hul vasbeslotenheid dat hul valse Meester (Satan) die ware Messias is, gaan gepynig word deur God se twee getuies. Satan gaan op daardie stadium van die geveg heeltemal die klits kwyt raak, en ‘n groot oordeelsfout begaan deurdat hy opdrag gaan gee dat die twee getuies vermoor word. Dit gaan gebeur terwyl die hele wêreld se oë die spulletjie dop hou. Satan gaan dus sy dekmantel verloor en sy ware kleure self aan die mensdom openbaar.

Alhoewel die twee getuies se koelbloedige moorde, en die feit dat hulle lyke op straat gelos word, nog meer mense gaan oortuig dat hulle bedrieg was, en dat hul afgod glad nie die vredeliewende ‘Messias’ persoon is wat hulle gedink het hy is nie, gaan die tweestryd tussen gelowiges en nie-gelowiges nog steeds ongelooflike chaos en baie bloedvergieting op aarde veroorsaak.

Wanneer die gebeure soos hierbo beskryf plaasgevind het, is die wederkoms van die ware Jesus Christus op aarde baie, baie naby, -- maar voordat ek Jesus se wederkoms, en ander gebeurlikhede wat voor, na, en tydens die wederkoms gaan plaasvind verder bespreek, wil ek graag uiters belangrike inligting met lesers deel.

Die belangrike inligting het betrekking op Jesus, die ware Messias, se stamboom (genealogie), en sal baie kortliks in die volgende uitgawe van hierdie reeks behandel word. Die inligting is belangrik aangesien dit die huidige, en ook die toekomstige bewoners van hierdie aarde, wie nog in vlees en bloed gaan lewe wanneer die Groot Verdrukking van die toekoms gaan plaasvind, rede sal gee waarom ons MOET glo in die wederkoms van die ware Messias, Jesus Christus.

Word vervolg in Deel 3

Aanhalings uit die Bybel in hierdie artikel was geneem uit die aanlyn Afrikaanse Bybel wat besigtig kan word op die volgende webtuiste: www.biblebeliever.co.za - (Direkte Skakel) Neem asseblief kennis dat alle Bybel-aanhalings ook noukeurig met die betroubare King James Bybel van 1611 vergelyk was.

Mag God u en u familie ryklik seën met groot wysheid, hope geluk, en goeie gesondheid!

2 comments:

Helgard Greyling said...

Hi TIA MYSOA,
Ek het vanoggend jou artikel oor Wyle Margeret Thatcher gelees en die "Link" gevolg en by bogenoemde arilel (s) uitgekom, baie interesant maar ek het 'n vraag. In Deel 4 het ek 'n paragraaf gesien (Ingesluit)
"Daar is ook talle Christene wat glo Jesus gaan hulle ‘opraap’ of ‘wegraap’ in die wolke, en hulle raak nogal moeilik as jy vir hulle vertel dat die wegraping-teorie heeltemal teenstrydig is met die ‘Woord van God’. Die hele besigheid word dan nog verder verwar om rede daar verskillende tipe wegraap-teorieë bestaan. Sommige gelowiges van die wegraap-teorie glo hulle sal opgeraap word voor die Groot Verdrukking plaasvind. Ander weer, weier om hulle koppe te breek oor die kleiner tegniese aspekte van die Bybel, maar glo vas hulle sal gered word, want God is mos ‘n God van Liefde."
My Vraag: Verduidelik asseblief hoekom die "Wegraping" teenstrydig is met die Bybel?
As u wil kan u my direk kontak - helgard2008@gmail.com
Byvoorbaat dankie en ek geniet u artikels.
Helgard Greyling

Tia Mysoa said...

@Helgard – ek het die volgende kommentaar ook per e-pos aangestuur:

Die “Wegraping” teorieë (daar is meer as een) word behandel op die blog - in ‘n reeks artikels (in 4 dele) geskryf in Engels:

EXPOSING THE RAPTURE LIE (PART 1)

Baie van die misverstand is as gevolg van die misinterpretasie van die woorde “wolke” en “lug” soos dit voorkom in 1 Thessalonicense 4:17

“Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.”

Ek haal aan ‘n stuk uit Deel 4 van die reeks:

This is the foremost verse in the New Testament the rapture-believers rely on. However, they do not take into consideration that Paul, who wrote the letters to the church of the Thessalonians spoke in Colloquial Greek at the time. The word “clouds” means a people (as a congregated unit); spec. a tribe (as those of Israel); fig. a flock;- folk, men, nation, people. (Concordance 5971 as confirmed in the Hebrew and Chaldee dictionary.)

The other word in the scripture that is mistranslated is the word “air”. Which should be airos, which means spirit or vapour - or mist.

The scripture should thus read as follows:

"Then we which are alive shall be caught up together in the (Crowd of people) to meet the Lord in the (Spirit) and so shall we ever be with the Lord."

Die reeks artikels verduidelik alles maar as jy nog vrae het is jy welkom om my weer te kontak.

Beste Groete
Tia

Most viewed posts:

tia4christ.blogspot.com